Περιορισμός Περιττών Εξετάσεων

Ο Περιορισμός Περιττών Εξετάσεων είναι μια κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλά κλινικά εργαστήρια. Η απουσία αυτοματοποιημένων διαδικασιών είναι ο κύριος λόγος που δεν επιτρέπει τον περιορισμό των περιττών εξετάσεων. Χωρίς ένα σύστημα ανάλυσης – δημιουργίας αναφορών, το εργαστηριακό προσωπικό συχνά επιβαρύνεται με χρονοβόρες διαδικασίες εξεύρεσης των αναλυτικών – στατιστικών πληροφοριών.

Για παράδειγμα παρατίθεται παρακάτω πίνακας που καταγράφει τα ποσοστά των περιττών Τ4 που έχουν εκτελεσθεί σε πέντε διαφορετικές δομές Υγείας. Ένας από τους πέντε φορείς Υγείας έχει επιτύχει ποσοστό κάτω του 1%. Στους  υπόλοιπους φορείς εμφανίζεται ανεπιτυχής εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης εξετάσεων (εκπαίδευση, κατευθυντήριες γραμμές CPOE).

Περιορισμός Περιττών ΕξετάσεωνΗ ύπαρξη συστήματος ανάλυσης μειώνει την ανάγκη για εξειδικευμένους πόρους εργαστηριακούς ή ΙΤ. Το σύστημα ανάλυσης αντιμετωπίζει τις πιθανά περιττές εξετάσεων, που ζητούνται για αρχική διάγνωση. Επιπλέον προσφέρει ‘reflex testing’ όπου εμφανίζεται αναγκαίο στα πλαίσια της παρακολούθησης του ασθενούς.
Για παράδειγμα όταν το επίπεδο της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) ασθενούς έχει βρεθεί φυσιολογικό, δεν υπάρχει λόγος να προσδιοριστεί το επίπεδο ελεύθερης θυροξίνης του ασθενούς (FT4). Αντίθετα θα ήταν κατάλληλο σε περίπτωση μη φυσιολογικής TSH ως reflex. Άλλη περίπτωση είναι η ταυτόχρονη παραγγελία Τροπονίνη και CK-MB, που αμφότερες προορίζονται για την ανίχνευση βλάβης στον καρδιακό μυ, όπως στην περίπτωση της καρδιακής προσβολής.

Η υπερβολική συχνότητα επανάληψης μιας εξέτασης είναι επίσης μια πηγή περιττών εξετάσεων. Σαν παράδειγμα αναφέρεται η HbA1c (επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα του ασθενούς), η οποία δεν έχει κανένα λόγο να επανεξετάζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 21 ημέρες. Τέτοιες τακτικές επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα υγείας, αλλά και τους ασθενείς που υποβάλλονται σε εξετάσεις χωρίς λόγο.

Η δημιουργία αναφορών απόδοσης, όπως ο αριθμός των εξετάσεων ανά μονάδα νοσηλείας, η διάρκεια παραμονής σε σχέση με εξετάσεις ανά νοσηλεία και πολλές άλλες, επιτρέπουν στα εργαστήρια να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές για τον περιορισμό των περιττών εξετάσεων.

Χρήση υπέρ ή υπό το δέον

Η υπερβάλλουσα χρήση ή η υπο-χρησιμοποίηση εξετάσεων έχουν και οι δύο σημαντικές συνέπειες για τη φροντίδα των ασθενών. Η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες διαγνώσεις, σε χαμένο χρόνο για ασήμαντα μη φυσιολογικά αποτελέσματα. Αποτέλεσμα η επιμήκυνση της παραμονής και της νοσηλείας. Ακόμη τα συστήματα υγείας πολλές φορές δεν αναγνωρίζουν περιττές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν χωρίς λόγο σε νοσηλευόμενους με αποτέλεσμα να μην προβαίνουν σε αποζημίωσή τους.

 Κατανομή των κατηγοριών των περιττών εξετάσεων σε περισσότερα από 100 εργαστήρια.

Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς αξιοποίησης, οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές. Σοβαρές συνέπειες για την φροντίδα του ασθενούς περιλαμβάνουν ακόμη και θανάτους από λανθασμένη ή καθυστερημένη διάγνωση.
Μελέτες σε περιπτώσεις κακών πρακτικών ή αμέλειας έχουν δείξει ότι το 48% έως 96% των καθυστερημένων ή αναπάντητων διαγνώσεων προέκυψαν από γνωστικά σφάλματα. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται η έλλειψης γνώσης, λάθη κρίσης, και αμέλειας υπενθύμισης. Η πιο κοινή αιτία αποτυχίας διάγνωσης είναι η αποτυχία να παραγγελθεί η κατάλληλη διαγνωστική εξέταση (55% έως 58% των περιπτώσεων). Τέλος, η καθυστερημένη διάγνωση οδήγησε σε βλάβη των ασθενών σε 48% έως 59% των περιπτώσεων, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο σε 30% έως 39% των περιπτώσεων.

Στρατηγικές για βελιστοποίηση

Ένα σύστημα Analytics παρέχει δεδομένα που απαιτούνται για τον εντοπισμό των πηγών, ώστε να επιτευχθεί ο Περιορισμός Περιττών Εξετάσεων. Προσδιορίζοντας τις πιο σημαντικές περιοχές των περιττών δοκιμών, μπορούν να αναπτυχθούν κανόνες παρέχοντας καθοδήγηση στους γιατρούς. Στην περίπτωση των ακριβών γενετικών δοκιμών, για παράδειγμα, ο διαχειριστής του εργαστηρίου μπορεί να εμποδίσει την παραγγελία ενός τεστ παραπέμποντας σε εξειδικευμένο σύμβουλο γενετικής για έγκριση. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να επανασχεδιάσουν τις κατευθυντήριες γραμμές.

Για παρωχημένες εξετάσεις o διαχειριστής μπορεί να αφαιρέσει το τεστ από ένα πακέτο εξετάσεων. Μπορεί να γίνει ενημέρωση του συνταγολογίου ώστε μια εξέταση να μην επιτρέπεται να παραγγελθεί από ένα γενικό Ιατρό. Μόνον οι  εξειδικευμένοι ιατροί να διαθέτουν προφίλ που περιλαμβάνει πιο ακριβές, ειδικές εξετάσεις.

Εκπαίδευση Ιατρών

Ένα σύστημα ανάλυσης μπορεί να δημιουργήσει αναφορές ανά ιατρό ή ανά κλινική με σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα των περιττών εξετάσεων.
Μία αναφορά επιτρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση με τους γιατρούς, σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Ο στόχος είναι η αλλαγή των συνηθειών και η ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές. Τέτοιες διααδικασίες βοηθούν στην παροχή  καλύτερης φροντίδας για τους ασθενείς και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν εξοικονόμηση χρημάτων.

Οικονομικές βελτιώσεις

Η σωστή διαχείριση των παραγγελιών εξετάσεων επιτρέπει στα συστήματα υγείας να βελτιώσουν την οικονομική τους απόδοση. Ένα σύστημα ανάλυσης εντοπίζει ευκαιρίες για άμεση μείωση του κόστους. Επιπλέον μπορεί να βοηθήσει το διαχειριστή του εργαστηρίου να παρακολουθεί τις οικονομικές επιπτώσεις των στρατηγικών που εφαρμόζει το εργαστήριο.

Περιορισμός Περιττών Εξετάσεων

Σε μελέτες που βασίζονται σε ελέγχους των στοιχείων φορέων υγείας, έχει βρεθεί ότι η χρήση ενός συστήματος ανάλυσης – ελέγχου περιττών εξετάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή εξοικονόμηση κόστους κατά μέσο όρο περίπου $250.000 για κάθε εκατομμύριο εξετάσεων νοσηλείας. Για ένα μεγάλο φορέα υγείας, το όφελος μπορεί να ανέλθει σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια ετησίως. To Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων ‘MediLab LIS’ ενσωματώνει παραμετρικούς κανόνες περιορισμού περιττών εξετάσεων στη λειτουργική του πλατφόρμα,  προσφέροντας ένα εξαιρετικό εργαλείο για το περιορισμό των περιττών εξετάσεων και την άμεση μείωση του εργαστηριακού κόστους.