Δίκτυο Εργαστηρίων Ομίλου Νοσοκομείων

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων αλλάζουν το χάρτη της Υγείας, εισάγοντας την ανάγκη για ενιαίο δίκτυο εργαστηρίων. Τα νοσοκομεία είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι οργανισμοί, με εκατοντάδες/χιλιάδες υπαλλήλους. Εκατοντάδες εισαγωγές και επεμβάσεις  πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι εξαγορές δημιουργούν έναν ευρύτερο οργανισμό που λειτουργεί σε ένα πολυ-νοσοκομειακό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον  πολλαπλών  εργαστηρίων και υπηρεσιών, που απαιτεί μια προηγμένη πλατφόρμα τεχνολογίας πληροφοριών.

Το ‘Multi-lab Network’ είναι ένα εξειδικευμένο  λογισμικό της CCS. Υποστηρίζει πολυ-παραγοντική  διαχείριση ασθενών, παραγγελιών, εξετάσεων και αποτελεσμάτων. Και όλα αυτά σε πολλαπλές εργαστηριακές εγκαταστάσεις και τμήματα. Η διαχείριση των τμημάτων και η διαχείριση του καταλόγου εξετάσεων ανά τμήμα προσθέτουν πολυπλοκότητα. Μία παραδοσιακή προσέγγιση των παραγγελιών εξετάσεων ακούγεται απλή, αλλά η διαχείριση παραγγελιών σε πολλαπλά σημεία, εγκαταστάσεις και τμήματα είναι πολύπλοκη.

Δίκτυο Εργαστηρίων

Η αυτόματη δημιουργία μιας νέας παραγγελίας απευθύνεται σε περισσότερα από ένα  εργαστήρια. Μέρος του δείγματος με ένα μόνο μέρος των εξετάσεων της παραγγελίας μπορεί να απευθύνεται στο πρώτο εργαστήριο, ενώ άλλο μέρος προς το δεύτερο ίσως και προς τρίτο. Αυτός ο διαχωρισμός και η δρομολόγηση προσθέτουν πολυπλοκότητα. Πρόσθετη λογική απαιτείται από το λογισμικό, έως την τελική σύμπτυξη των αποτελεσμάτων από τα πολλαπλά εργαστήρια.

Επιπλέον άλλα χαρακτηριστικά που ακολουθούν μια εξέταση επηρεάζουν τη λειτουργικότητα πολλών εργαστηρίων. Για παράδειγμα η ύπαρξη διαφορετικών τιμών αναφοράς της ίδιας εξέτασης, ανάλογα με τους αναλυτές και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιεί κάθε εργαστήριο, επηρεάζει τη λειτουργικότητα ενός ‘πολυ-εργαστηριακού’ μοντέλου. Το μοντέλο αυτό απαιτεί την ύπαρξη πολλαπλών εκδόσεων για την ίδια εξέταση της παραγγελίας.

Η CCS έχει αναπτύξει και διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό και εμπειρία, για τη διαχείριση δικτύου εργαστηρίων Ομίλου Υγείας.

Εφαρμογή του συστήματος ‘Δίκτυο Εργαστηρίων’ σε Όμιλο Νοσοκομείων

Ένας Οργανισμός Υγείας αποτελούμενος από τέσσερα νοσοκομεία και ένα αριθμό μικρότερων διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων, και ένα κεντρικό εργαστήριο,  επιθυμούσε να δικτυώσει λειτουργικά τα πολλαπλά εργαστήρια του καθενός νοσοκομείου του Ομίλου ταυτόχρονα με τα κεντρικά εργαστήρια που εξυπηρετούν όλα τα επιμέρους σημεία δειγματοληψίας. Όλα τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα διαμοιράζονται τα δείγματά τους κατάλληλα μεταξύ τους.

Η Διοίκηση του Ομίλου προσπαθούσε να σχηματίσει ένα «ενοποιημένο» δίκτυο εργαστηρίων. Επιπλέον έπρεπε να διατηρηθεί  η  αυτονομία κάθε εργαστηρίου που διέθετε ξεχωριστή άδεια λειτουργίας στο όνομα του αντίστοιχου νοσοκομείου. Κάθε νοσοκομείο έπρεπε να διατηρήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία του. Ταυτόχρονα θα έπρεπε να μοιράζεται εργαστηριακές εξετάσεις, αποκομίζοντας τα οφέλη της συνεργασίας.

Ο στόχος ήταν η κοινή χρήση δειγμάτων μεταξύ των εργαστηρίων, με ετικέτες γραμμωτού κώδικα, έτοιμες για τους αναλυτές, διαθέσιμες τη στιγμή της συλλογής. Οι πληροφορίες του ασθενούς θα πρέπει να είναι παντού διαθέσιμες. Τα δείγματα δεν θα έπρεπε να επανα-επισημαίνονται με νέα – δεύτερη ετικέτα γραμμωτού κώδικα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι, χρειαζόταν ικανότερο λογισμικό και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Τα Νοσοκομεία εφάρμοσαν τη λύση της CCS ‘Multi-Lab Network’, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων ‘MediLab LIS

Το σύστημα ‘Δίκτυο Εργαστηρίων’ της CCS, εξυπηρετεί τους οργανισμούς υγείας να διαχειριστούν δίκτυα διαγνωστικών εργαστηρίων. Αυτοματοποιεί την κοινή χρήση εξετάσεων, να παρέχει κεντρικούς καταλόγους εξετάσεων. Επιπλέον επιτυγχάνει πολλούς άλλους στόχους διαχείρισης και μείωσης κόστους. Επιφέρει βελτίωση στη ροή εργασιών και στην αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου, επιτρέποντας συνδέσεις σε συστήματα αυτοματισμού, διασύνδεσης οργάνων και διαχείριση πληροφοριών από πολλαπλές τοποθεσίες και συστήματα μέσω συνδεσιμότητας ενδιάμεσου λογισμικού διαλειτουργικότητας HL7.

 

Χρειαζόμασταν να διατηρήσουμε την αυτονομία του εργαστηρίου κάθε νοσοκομείου, και ταυτόχρονα  να ενσωματωθούμε στις κεντρικές λειτουργίες.
Με τη CCS τα καταφέραμε.