Βελτίωση Χρόνου Ολοκλήρωσης Εξετάσεων

Η Βελτίωση Χρόνου Ολοκλήρωσης Εξετάσεων είναι μία απόλυτα αναγκαία διαδικασία για κάθε εργαστήριο. Ο Χρόνος του εργαστηριακού κύκλου έως την ολοκλήρωση των εξετάσεων (Turn Around Time / TAT) στα κλινικά εργαστήρια είναι ο χρόνος από την αίτηση διεξαγωγής μιας εξέτασης μέχρι την τελική παράδοση. Συμπεριλαμβάνει την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και την διαθεσιμότητα του αποτελέσματος για παράδοση. Ο Χρόνος Ολοκλήρωσης θεωρείται ένα από τους σημαντικότερους δείκτες ενός εργαστηρίου. Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων δεικτών για να κρίνει την ποιότητά του.

Βελτίωση Χρόνου Ολοκλήρωσης ΕξετάσεωνΜαζί με την ακρίβεια και την αξιοπιστία, η έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων θεωρείται ουσιώδης. Ο ταχύτερος χρόνος ολοκλήρωσης εξετάσεων έχει άμεση επίδραση στη διάγνωση και στη θεραπεία. Επιπλέον είναι βέβαιο ότι τόσο οι ασθενείς όσο και οι ιατροί επιθυμούν την έκδοση των αποτελεσμάτων  εξετάσεων το συντομότερο δυνατό.

Αναγκαία η βελτίωση χρόνου Ολοκλήρωσης Εξετάσεων

Η διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο αλλά και η ικανοποίηση των ασθενών, επηρεάζονται από την ταχύτητα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Είναι δεδομένο ότι περισσότερο από το 60% των απαιτούμενων πληροφοριών του ασθενούς προέρχονται από αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Συνεπώς η γρήγορη εξυπηρέτηση εξαρτάται άμεσα από το εργαστηριακό χρόνο ολοκλήρωσης (ΤΑΤ).

Η βελτίωση Χρόνου Ολοκλήρωσης στο κλινικό εργαστήριο, είναι ένα σύνθετο έργο. Περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την απόκτηση εξοπλισμού και την σχεδίαση των ενεργειών. Επίσης είναι αναγκαία η καταγραφή και η ανάλυση για όλα τα βήματα, από την παραγγελία έως την αναφορά αποτελεσμάτων. Ο ευκολότερος τρόπος μείωσης του Χρόνου Ολοκλήρωσης είναι η προμήθεια νέου αναλυτού υψηλότερης απόδοσης. Όμως και το σύστημα μεταφοράς δειγμάτων επηρεάζει επίσης το TAT. Εάν το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει αρκετή νοημοσύνη, όπως το ‘MediLab LIS’, τότε μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή του. Είναι προφανές οτι η βελτίωση είναι σαφώς καλύτερη λύση από την αγορά ενός μεγαλύτερου αναλυτή.

Η ανάλυση των αποκλίσεων χρησιμοποιείται συνήθως ως μέθοδος καθορισμού των λόγων για την αποτυχία στο έλεγχο ποιότητας. Στο κλινικό εργαστήριο, τα ποσοστά των αποκλίσεων εκφράζονται ως ποσοστό των συνολικών εργαστηριακών εξετάσεων που δεν ικανοποιούν τους χρόνους αναφοράς. Η βελτίωση του TAT απαιτεί την εκπαίδευση μιας ευρείας ομάδας ατόμων, τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και την ολοκλήρωση πολλών καθηκόντων. Μικρές επενδύσεις σε εργαστηριακούς πόρους μπορούν να βελτιώσουν το ΤΑΤ και την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η συνολική μείωση του κόστους είναι δύσκολο να προσδιορισθεί και να επιτευχθεί.

Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών

Οι μελέτες δείχνουν ότι η μείωση του Χρόνου Ολοκλήρωσης των εξετάσεων επιφέρει μείωση του χρόνου νοσηλείας και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η αποτελεσματικότητα είναι εμφανέστερη στην πλευρά των κλινικών ιατρών ενώ ταυτόχρονα επιφέρει αύξηση της ικανοποίησης του ασθενούς. Συνεπώς η παρακολούθηση και η βελτίωση του Χρόνου Ολοκλήρωσης είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναβάθμιση της εργαστηριακής ποιότητας.

Ο Χρόνος Ολοκλήρωσης, είναι απόλυτα κρίσιμος για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών Υγείας.