Αυτοματοποιημένη έγκριση αποτελεσμάτων

Η αυτοματοποιημένη έγκριση εργαστηριακών αποτελεσμάτων είναι η διαδικασία με την οποία τα αποτελέσματα των ασθενών κάτω από συγκεκριμένους κανόνες, εγκρίνονται αυτόματα. Οι μετρήσεις που παράγονται από τους διασυνδεδεμένους αναλυτές και αποστέλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων εισέρχονται σε μία διαδικασία ελέγχου. Συγκρίνονται ένα προς ένα, έναντι καθορισμένων παραμέτρων αποδοχής. Αν τα αποτελέσματα εμπίπτουν σε αυτές τις παραμέτρους, τότε εγκρίνονται και απελευθερώνονται αυτόματα, χωρίς καμία πρόσθετη παρέμβαση του προσωπικού του εργαστηρίου.

Αυτοματοποιημένη έγκριση αποτελεσμάτων

Όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα που δεν εμπίπτουν στις καθορισμένες παραμέτρους εξετάζονται από τον υπεύθυνο ιατρό του εργαστηρίου, προκειμένου να εγκριθούν και να απελευθερωθούν προς διάθεση στους κλινικούς ιατρούς.

Οι κανόνες που χρησιμοποιεί το λογισμικό της αυτόματης έγκρισης περιλαμβάνουν πολλαπλές παραμέτρους. Τέτοιες είναι οι τιμές αναφοράς, ο έλεγχος ‘delta-check’, η αραίωση του δείγματος, τα flags των διαγνωστικών οργάνων κ.α.
Οι συνήθεις λόγοι που το αποτέλεσμα δεν εμπίπτει στην αυτόματη έγκριση περιλαμβάνουν σφάλμα του δείγματος (θρόμβος, φυσαλίδα), η ανάγκη για αραίωση, το σφάλματα οργάνου, flags κλπ.

Κριτήρια

Τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να πληρούνται πριν εγκριθεί αυτόματα ένα αποτέλεσμα:
Laboratory Results Auto-verification
1. Ο έλεγχος ποιότητας του αναλυτικού οργάνου (QC), είναι αποδεκτός.
2. Το αποτέλεσμα εμπίπτει εντός του καθορισμένου εύρους τιμών.
3. Το αποτέλεσμα δεν υπερβαίνει τα όρια του ‘delta-check’.
4. Δεν υπάρχουν flags από τις διαγνωστικές συσκευές.
5. Δεν προέκυψαν σφάλματα κατά τη διάρκεια των σταδίων της διαδικασίας.
Επισημαίνετα ότι το LIS πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τα όποια flags έχουν τεθεί από τα διαγνωστικά όργανα.

Η αυτοματοποιημένη έγκριση αποτελεσμάτων βασίζεται στους δικούς σας κανόνες λειτουργίας του εργαστηρίου.

Η αυτόματη έγκριση βάσει κανόνων, βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, μειώνοντας τον όγκο των προς έλεγχο – έγκριση αποτελεσμάτων. Μειώνει τον χρόνο απασχόλησης των εργαστηριακών ιατρών και βελτιώνει το χρόνο παράδοσης. Επιπλέον μειώνει και την πιθανότητα σφαλμάτων.

Η διαδικασία «Auto-verification» απαιτεί να έχει θεσπισθεί από το Εργαστήριο η σχετική πολιτική και να έχουν τεθεί οι όροι της αυτόματης έγκρισης από τον Διευθυντή του εργαστηρίου.

Το τρέχον κλίμα έχει αυξήσει την ανάγκη αυτοματισμού, με περαιτέρω μειώσεις χρόνου ολοκληρώσεως του κύκλου εξετάσεων και του κόστους των. Αυτό ωθεί τα εργαστήρια να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και την ποιότητα, για να συμβαδίσουν με τις αυξανόμενες απαιτήσεις. Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων ‘MediLab LIS’ υποστηρίζει πλήρως τις διαδικασίες και τους αυτοματισμούς που απαιτούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η αυτοματοποιημένη έγκριση αποτελεσμάτων και να επιτυγχάνεται ο αυτοματισμός του εργαστηρίου.