Όροι χρήσης

 

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων πληροφοριών

 

Εγγύηση – Ευθύνη της CCS

Η CCS καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Παρόλα αυτά η CCS δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιείται από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.
Η CCS μπορεί να αλλάξει αυτό το δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, και χωρίς πρότερη ενημέρωση. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν και το περιεχόμενό τους είναι με αποκλειστική δική τους ευθύνη. Ούτε CCS ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή και έκδοση ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε άμεση, αποθετική, παρεπόμενη, έμμεση ή ποινική ζημία που προκύπτει από την πρόσβαση, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ή τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο αυτής.

Επενδυτικές πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή διάθεση, ή άλλη συναλλαγή σε κινητές αξίες της εταιρείας. Οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες για τις επενδυτικές αποφάσεις.

Χρήση πληροφοριών

Αυτή η σελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες για μελλοντικές εξελίξεις. Τέτοιες πληροφορίες υπόκεινται σε μια ποικιλία σημαντικών αβεβαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών, επιχειρηματικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών παραγόντων, και ως εκ τούτου τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που παρουσιάζονται.

Σύνδεσμοι

Οι συνδέσεις σε σελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για ευκολία. Δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων και αποποιούμεθα ρητά κάθε ευθύνη για όλες τις πληροφορίες τρίτων και τη χρήση τους.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.

Πνευματικά δικαιώματα

Η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται και αναφέρονται σ ‘αυτήν είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τυχόν αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση απαγορεύεται. Αίτηση για άδεια αναπαραγωγής οποιασδήποτε πληροφορίας που εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να απευθύνεται στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που απευθύνονται σε ευρύ φάσμα κοινού, και μπορεί να περιέχει στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με προϊόντα που δεν ισχύουν ή δεν θεωρούνται έγκυρες στη χώρα σας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν συμμορφώνονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία, κανονισμό, περιορισμό ή χρήση στη χώρα καταγωγής σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών των σελίδων της CCS υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις λοιπές συναφείς νομοθετικές πράξεις σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος ως προς το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.
Σε κάθε περίπτωση η CCS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών. Η χρήση των υπηρεσιών των σελίδων συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των σελίδων.