Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η CCS δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και εκπόνηση μελετών εφαρμοσμένης μηχανικής. ‘Eχει ως βασική αξία την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκδίδει την παρούσα Πολιτική για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της σε:

 • συνεχή προσπάθεια για παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων στον πελάτη,
 • ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών,
 • υψηλή αξιοπιστία των Προϊόντων και των Υπηρεσιών,
 • νέες υπηρεσίες/καινοτομία,
 • υιοθέτηση ορθών πρακτικών,
 • συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.
 • συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα και την ασφαλή διαχείριση πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, τα οποία εξασφαλίζουν ότι παρέχονται:

 • Πόροι και μέσα που απαιτούνται για την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας.
 • Οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας.
 • Εσωτερικές προδιαγραφές για σταθερή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών.
 • Περιβάλλον εργασίας κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Κατάλληλες συνθήκες εργασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης.
 • Σύγχρονες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι:

 • Η πολιτική για την Ποιότητα, είναι κατανοητή, και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Εταιρείας.
 • Το σύστημα ISO να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει διαρκώς τους σκοπούς της δημιουργίας του.
 • Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχεται περιοδικά µε σκοπό τη λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι τηρούν τις Διαδικασίες του Συστήματος και συμβάλουν στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.