Επίτευξη Διαλειτουργικότητας Συστημάτων

Hospital information systems interoperability

 

Επίτευξη Διαλειτουργικότητας Συστημάτων

 

Διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα μεταφοράς και αξιοποίησης της πληροφορίας με ένα ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ενός ή περισσότερων οργανισμών. Η διαλειτουργικότητα απαιτεί την ύπαρξη ανοιχτών, προτυποποιηµένων δομών ανταλλαγής δεδομένων, πρωτοκόλλων επικοινωνιών καθώς και υιοθέτηση κοινού λεξιλογίου και ορολογίας σε όλα τα διαλειτουργούντα συστήματα και οργανισμούς.

Στη διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητα πρότυπα με τα οποία καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας των συστημάτω και η διακίνηση δεδομένων διασκορπισμένων σε πολλαπλές και διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων απαιτεί την ύπαρξη ενός δικτύου διασύνδεσης των συστημάτων με συγκεκριμένους όρους και κανόνες.

Για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα απαιτούνται:

• Διοικητικές δεσμεύσεις
• Πλαίσιο πρόσβασης.
• Πλαίσιο δικαιωμάτων.
• Τυποποιήσεις διαδικασιών.
• Τυποποίηση δεδομένων.
• Πρότυπα επικοινωνίας.
• Πρότυπα κλινικών δεδομένων (κωδικοποιήσεις).
• Πρότυπα αναγνώρισης δεδομένων.
• Πρότυπα ασφάλειας δεδομένων.

Η δυσκολία στην υλοποίηση διαλειτουργικότητας συστημάτων δεν οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα. Είναι κυρίως θέμα θεσμικό και οργανωτικό.

Απαιτούνται:
• Εντοπισμός και η καταγραφή των θεσμικών και των τεχνικών προβλημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών
• Να υφίσταται μελέτη των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων αναγκών και αλληλεπιδράσεων δεδομένων.
• Να υφίστανται διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για την αξιοπιστία δεδομένων, δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων.
• Να συντηρούνται κωδικοποιήσεις και να υποστηρίζονται οι απαραίτητες διαχρονικές αλλαγές.