Η CCS υποστηρίζει και προωθεί το πρότυπο HL7

Η CCS υποστηρίζει και προωθεί το πρότυπο HL7.

 

Το πρότυπο HL7 (Health Level Seven) είναι το πιο καταξιωμένο διεθνές πρότυπο διασύνδεσης εφαρμογών στον χώρο της Υγείας. Προσφέρει στους Φορείς (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κλπ) την δυνατότητα να θέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και να προσδιορίζουν επακριβώς το τρόπο διασύνδεσης τόσο των υπαρχόντων όσο και των νέων πληροφοριακών συστημάτων. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία κάτω από ενιαίο πλαίσιο, σαν ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
Επιπρόσθετα το πρότυπο, παρέχει σε όλους του Φορείς Υγείας, τη δυνατότητα να τυποποιήσουν τις καθημερινές τους λειτουργίες και διαδικασίες, να εξασφαλίσουν τον οργανισμό έναντι των προμηθευτών – στη διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων και να πετύχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσα από την τυποποίηση και την διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Το HL7-Hellas ενθαρρύνει την δημιουργία ευέλικτων προτύπων, οδηγιών, μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και άλλων συναφών υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία θα είναι βασισμένα στα αντίστοιχα του Οργανισμού HL7 με μοναδικό σκοπό να καταστεί εφικτή η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία & Κοινωνική Ασφάλιση. Επίσης βοηθάει στην εκπόνηση μελετών και ερευνών για την ανταλλαγή στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών που νοσηλεύονται στα ιδρύματα τα οποία θα υιοθετήσουν τα ανωτέρω πρότυπα επικοινωνίας. Τέλος έχει ως σκοπό την συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με την βελτίωση του προτύπου.

 
HL7-Hellas
 

H CCS πρωτοστάτησε στην καθιέρωση του προτύπου στον Ελληνικό χώρο. Ιδρυτικό μέλος του HL7-Hellas ενθαρρύνει την εξάπλωση του προτύπου στην κοινότητα της Ιατρικής Πληροφορικής της χώρας.

Η CCS υποστηρίζει και προωθεί το πρότυπο HL7
Περισσότερα για τον HL7-Hellas εδώ