Ο στόχος μας

Ο στόχος και η συνεχής προσπάθεια όλων μας στην “CCS” είναι:

 

• Η παραγωγή αποτελεσματικών λύσεων σύμφωνων με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις των οργανισμών υγείας.
• Η δημιουργία έξυπνων λύσεων που ακολουθούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις πολιτικές του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
• Η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών στους πελάτες μας, με συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των λειτουργιών μας.
• Η τήρηση διαδικασιών και ελέγχων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης μέσω “βέλτιστων πρακτικών”.
• Η προσφορά προστιθέμενης αξίας με την υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

 

Ο στόχος μας στην Computer Control Systems

Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες, κατασκευάζουμε συστήματα πληροφορικής και λύσεις που βοηθούν να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική κλινική διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία, ταυτόχρονα με την διαχείριση, αποθήκευση, μετάδοση, και ένταξη των πληροφοριών στον Φάκελο του ασθενούς.
Μέσω της ολοκλήρωσης των πληροφοριακών συστημάτων, νέων ή των υφιστάμενων, καταβάλλουμε προσπάθεια για να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου που περιλαμβάνει πολλαπλά υπο-συστήματα. Το Διοικητικο-Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου, το Ιατρικό, το Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα, το σύστημα Αιμοδοσίας, Κυτταρολογίας-Ιστοπαθολογίας (AP LIS), το Ακτινοδιαγνωστικό (RIS), το σύστημα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης εικόνων (PACS), το σύστημα Tηλεϊατρικής, κλπ. διασυνδέονται σε αρμονική συνεργασία, επιτυγχάνοντας λειτουργία ως ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου.

 

Για εμάς, οι τεχνολογίες Ιατρικής Πληροφορικής
είναι το ΄κλειδί’ για καλύτερη παροχή υπηρεσιών Υγείας.

 

Τα συτήματα πληροφορικής της CCS, έχουν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από IT μηχανικούς, και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της ιατρικής πληροφορικής, που εγγυώνται αφενός μεν την ασυναγώνιστη ποιότητα και λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και αφετέρου την προσαρμογή και την τελική απόδοση του συνολικού συστήματος μέσω της εξειδικευμένης παροχής γνώσης και τεχνικής υποστήριξης.