Λογισμικό κλινικών διαγνωστικών εργαστηρίων

Το λογισμικό κλινικών διαγνωστικών εργαστηρίων ‘MediLab LIS’, είναι λογισμικό της εργαστηριακής ιατρικής πληροφορικής που είναι κλάδος της Επιστήμης Πληροφορικής εξειδικευμένος στην Ιατρική Επιστήμη. Επιτυγχάνει μέσω ειδικών εφαρμογών τη διαχείρισης πληροφοριών δηλαδή τη συλλογή, επεξεργασία, ερμηνεία και διανομή των εργαστηριακών δεδομένων για άμεση χρήση. Αποτέλεσμα είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητα των εργαστηριακών λειτουργιών.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον μεγάλα δίκτυα ολοκληρωμένων Νοσομειακών Πληροφοριακών Συστημάτων, με τη διασύνδεση των εργαστηριακών συσκευών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του  τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Τα μεγάλα δίκτυα επιτρέπουν τη συνολική διαχείριση των δεδομένων από την αρχική καταγραφή, την ανάλυση έως την τελική διανομή των δεδομένων των κλινικών εργαστηρίων. Συμπερασματικά, αυτό επέτρεψε τη μετακίνηση των διαγνωστικών εξετάσεων από ένα τοπικό μοντέλο σε ένα μοντέλο διαδικτύου.

lab_woman_microscope_laptop

Το λογισμικό κλινικών διαγνωστικών εργαστηρίων βοηθά το ιατρικό προσωπικό να διαθέτει λιγότερο χρόνο για τη συλλογή δεδομένων. Έτσι το εργαστήριο επιτυγχάνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση εξετάσεων με αποτέλεσμα την  ταχύτερη διάγνωση. Τα εργαστήρια σήμερα απαιτούν πιο ισχυρά και κλιμακούμενα συστήματα διαχείρισης δεδομένων, για να παραμείνουν ανταγωνιστικά. Υπάρχουν πολλαπλά σημεία αξιολόγησης της εργαστηριακής πληροφορικής των Νοσομειακών Πληροφοριακών Συστημάτων που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

 • Αίτηση για εργαστηριακές εξετάσεις και παραλαβή δειγμάτων
 • Προετοιμασία εξετάσεων, επεξεργασία από LIS, αποτελέσματα, καταγραφή και επαλήθευση
 • Προγραμματισμός εργαστηριακών δοκιμών
 • Προ-προγραμματισμένη διαδικασία εξέτασης
 • Παρακολούθηση δειγμάτων και επιτήρησης
 • Έλεγχοι, κατασκευή και απογραφή, μέσα και αντιδραστήρια
 • Διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων
 • Προετοιμασία και διανομή αναφοράς
 • Στατιστική ανάλυση και επιτήρηση
 • Εκπαίδευση και Διαχείριση Πόρων
 • Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις / Αδειοδότηση
 • Διαχείριση Ποιότητας (QC) και Διασφάλισης Ποιότητας (QA)
 • Εργαστηριακή Ασφάλεια και Διερεύνηση Ατυχημάτων
 • Εργαστηριακή Αμοιβαία Βοήθεια / Ανάκτηση σε καταστροφή
 • Βασική διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής: υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες
 • Πολιτικές και διαδικασίες, προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση
 • Τιμολόγηση των εργαστηριακών υπηρεσιών
 • Διαχείριση Σχέσεων Πελατών

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις

Το ιατρικό λογισμικό κλινικών διαγνωστικών εργαστηρίων πρέπει να υποστηρίζει δύο βασικές προκλήσεις του εργαστηρίου:
 • να υπερέχει στην κύρια δραστηριότητά του και
 • να λειτουργεί επιτυχημένα ως σύνολο λειτουργιών.

Το πρώτο απαιτεί την παροχή ανταγωνιστικών χρόνων TAT, αξιοπιστία αποτελεσμάτων και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τελικές εκθέσεις και πορίσματα. Τα παραπάνω αποτελούν βασικό παράγοντας για την διατήρηση των πελατών και την απόκτηση νέων. Το δεύτερο απαιτεί την ικανότητα να ελέγχου κόστους παραγωγής. Αποτέλεσμα είναι να επιτυγχάνεται καλύτερο ROI.

Τελικά, το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι η σωστή τεχνολογική υποδομή. Το ‘MediLab LIS’ αποτελεί για τα κλινικά εργαστήρια μία στιβαρή πλατφόρμα διαχείρισης, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες, που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του σύγχρονου εργαστηρίου. Η CCS είναι κορυφαία εταιρεία, ανάμεσα στις εταιρείες ιατρικής πληροφορικής, στη διαχείρηση των εργαστηριακών πληροφοριών και τα Νοσοκομειακά Πληροφορικά Συστήματα.

Η CCS, έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένης συνεχούς ανάπτυξης Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων για περισσότερα από 35 χρόνια.