Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα
MediRIS

Καλύπτει όλη τη λειτουργία του ακτινολογικού εργαστηρίου

Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα 'MediRIS'

Το Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘MediRIS’ είναι εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα ακτινολογίας – ραδιολογίας που διαχειρίζεται πλήρως όλες τις εργασίες των διαφορετικών τμημάτων των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων.

Καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών αναγκών ακτινολογικού εργαστηρίου, προσφέροντας δυνατότητες πλήρους διαχείρισης των ακτινοδιαγνωστικών πράξεων. Από την παραγγελία εξετάσεων, ραντεβού, προγραμματισμό, καταγραφή ασθενούς, παραγωγή λίστας εργασίας των modalities έως την τελική σύνταξη των ιατρικών εκθέσεων.

Συνοπτικά

Το λογισμικό ‘MediRIS’ βελτιώνει την καθημερινή ροή εργασίας και αυξάνει την αποδοτικότητα του προσωπικού σε κάθε τμήμα. Διαλειτουργεί (μέσω πρωτοκόλλου ΗL7) με το σύστημα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων (PACS) καθώς και με Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (ERP, HIS, LIS). Ανταλάσσει τις πληροφορίες τών ασθενών και των εξετάσεων, παρέχοντας βελτιστοποιημένη ροή εργασίας. Διαχειρίζεται τα δεδομένα, ελαχιστοποιεί την πληκτρολόγηση εισαγωγής και αυξάνει την αξιοπιστία.

Εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με συστήματα PACS διαφορετικών κατασκευαστών.  Προσφέρει καλύτερη και ευκολότερη διαχείριση των ασθενών και των πορισμάτων τους. Χειρίζεται όλες τις πληροφορίες ασθενών και εξετάσεων καθόλη τη διάρκεια της ροής εργασίας, από το κλείσιμο ραντεβού έως την παράδοση των τελικών εκθέσεων.

Ακολουθεί τα διεθνή standards ώστε να διαλειτουργεί με:

 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (HIS).
 • Ακτινοδιαγνωστικά συστήματα (DICOM modality worklist and DICOM mpps).
 • Συστήματα PACS.

Το Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘MediRIS’ χειρίζεται όλες τις διαδικασίες των απεικονιστικών εργαστηρίων:

Καταχώρηση στοιχείων ασθενή.

Για τους εσωτερικούς ασθενείς γίνεται στο γραφείο κίνησης, ενώ για τους εξωτερικούς γίνεται στις κεντρικές γραμματείες (εξωτερικών ιατρείων, επειγόντων περιστατικών) ή απευθείας στις γραμματείες των εργαστηρίων. Μέσω της διασύνδεσης με το Νοσοκομειακό διαχειριστικό σύστημα, το ‘MediRIS’ λαμβάνει τα στοιχεία του ασθενή μέσω μηνύματος HL7.

Παραγγελία εξετάσεων

Το σύστημα παραλαμβάνει τις δρομολογημένες εντολές εξετάσεων από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου στα αντίστοιχα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια.

Προγραμματισμός εξέτασης

Σύμφωνα με τις αιτούμενες εξετάσεις το σύστημα πραγματοποιεί το χρονο-προγραμματισμό ους, και δημιουργεί τις κατάλληλες οδηγίες για κάθε εξέταση (προετοιμασία ασθενή, σκιαγραφικά, ιδιαίτεροι παράγοντες). Αμέσως μετά δομεί τη λίστα εργασίας.

Άφιξη ασθενή – Ανάκτηση παλαιών εξετάσεων

Μόλις γίνει η άφιξη τους ασθενούς, το σύστημα υλοποιεί την καταγραφή της. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το ‘MediRIS’ ανακτά τις παλαιότερες εξετάσεις του ασθενή για αναφορά, από το αρχείο.

Εκτέλεση εξέτασης

Το σύστημα PACS υλοποιεί τις απαιτούμενες εξετάσεις και δημιουργεί τις  ψηφιακές ακτινολογικές εικόνες. Ακολούθως αρχειοθετεί τα ψηφικά αρχεία στον αποθηκευρικό χώρο του modality. Αν το εργαστήριο χρησιμοποιεί films, το MediRIS εκτυπώνει αυτοκόλλητες εττικέτες για την αναγνώριση – ταυτοποίηση με τον ασθενή και το αντίστοιχο παραπεμπτικό.

Γνωμάτευση – Πόρισμα

Ο αρμόδιος διαγνώστης ιατρός πραγματοποιεί τη γνωμάτευση των εξετάσεων κατόπιν επισκόπησης των εκτυπωμένων films ή των εικόνων του PACS, κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικά αποθηκευμένων εικόνων. Στη συνέχεια συντάσσει το πόρισμα το οποίο συνοδεύει τις εικόνες στο φάκελο του ασθενή.

Αποστολή αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στη κλινική που αιτήθηκε την εξέταση (εσωτερικοί ασθενείς) ή παραδίδονται στον ασθενή (εξωτερικοί ασθενείς) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Αρχειοθέτηση

To ‘MediRIS’ ενημερώνει το φάκελο του ασθενούς για την ύπαρξη ψηφιακών εικόνων και γνωματεύσεων. Το σύστημα PACS φυλάσσει τα ψηφιακά αρχεία είτε σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα (jukebox) ή στο cloud σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένα data-centers.

Το Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘MediRIS’ είναι ιδιαίτερα αποδοτικό για τη διαχείριση των δεδομένων. Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη είναι συντριπτικά τόσο για τη βελτίωση της περίθαλψης όσο για τη λειτουργία των ακτινολογικών – ακτινοδιαγνωστικών τμημάτων του νοσοκομείου.


Στα πολύπλοκα περιβάλλοντα η ευχρηστία και η διαλειτουργικότητα αποτελούν καίρια χαρακτηριστικά!

Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες

Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘MediRIS’
 • Διαχείριση των παραγγελιών που έχουν εισαχθεί απευθείας στο MediRIS ή έχουν παραληφθεί αυτόματα από το σύστημα παραγγελιών MediLab-Order, από το ERP ή το HIS (μέσω HL7).
 • Διαχείριση των ραντεβού, με δυνατότητα πρόσβασης από κλινικές ή ιατρούς.
 • Server DICOM, λίστες εργασίας και αυτοματοποιημένη μεταφοράς των δεδομένων του ασθενούς και των εξετάσεων στα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα.
 • Καταχώρηση ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού ιατρικού ιστορικού που έχει εισαχθεί με χειροκίνητο ή αυτόματο (μέσω HL7) τρόπο.
 • Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων (pdf) που σχετίζονται με την εξέταση (π.χ. προηγούμενα αποτελέσματα από διαφορετικό εργαστήριο ακτινολογίας).
 • Αυτόματη ενημέρωση των λιστών εργασίας με τις εκκρεμείς – ολοκληρωμένες εντολές εξετάσεων.
 • Τα δεδομένα του ασθενή, το ιστορικό του και οι όποιες ειδοποιήσεις, είναι άμεσα διαθέσιμες στον τεχνολόγο ιατρικών οργάνων.
 • Δυνατότητα σχολιασμού στις εξετάσεις (χρήση αναλωσίμων, δόση της ακτινοβολίας, διάρκεια των εξετάσεων, κλπ).
 • Η έκθεση μπορεί να συμπληρωθεί με πολλαπλούς τρόπους πέρα από την δακτυλογράφηση.
 • Εισαγωγή κειμένου μέσω ψηφιακής υπαγόρευσης και αναγνώρισης ομιλίας (Ελληνικής).Υποστηρίζεται η διαδικασία εγγραφής διάγνωσης.
 • Χρήση προσαρμοσμένων προτύπων που ελαχιστοποιεί την πληκτρολόγηση του χρήστη.
 • Δημιουργία στατιστικών αναφορών για έναν ασθενή, η ομάδα των ασθενών ή συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Τελική έγκριση των εκθέσεων από εξουσιοδοτημένους ιατρούς ακτινολόγους.
  Διανομή έκθεσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Οι Ιατροί έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω web browsers (υπολογιστές ή φορητές συσκευές).
 • Χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

Το ‘MediRIS’ αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτα προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 35 χρόνια στον τομέα του ιατρικού λογισμικού.