Ψηφιακή Λειτουργία Εργαστηρίου

Ψηφιακή Λειτουργία Εργαστηρίου

Η Ψηφιακή λειτουργία Εργαστηρίου (paperless) μέσω της Ηλεκτρονικής διαχείρισης και της κατάργησης των έντυπων παραπεμπτικών και των λοιπών εντύπων, είναι ο στόχος των εξελισσόμενων εργαστηρίων. Τα σύγχρονα εργαστήρια μεταβαίνουν από τις παραδοσιακές μεθόδους δημιουργίας, καταγραφής και αναφοράς δεδομένων, σε πλήρως ψηφιακά περιβάλλοντα, εντάσσοντας τη χρήση ψηφιακής και μόνο τεχνολογίας. Βασικό στοιχείο της μετατροπής δεν αποτελούν πλέον οι ίδιες οι πληροφορίες αλλά το πλαίσιό τους. 

Για να ενσωματωθούν σωστά τα δεδομένα, έτσι ώστε τα συστήματα να μπορούν να αυτοματοποιηθούν, απαιτεί από τους χρήστες να κατανοήσουν πώς δημιουργούνται και τι σημασία έχουν για τον οργανισμό, κάτι που συχνά παραβλέπεται. Η επίτευξη αυτή βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το εργαστήριο όχι ως κέντρο κόστους αλλά ως σε κέντρο παραγωγής εσόδου.

Τα εργαστηριακά δεδομένα δεν είναι απλά. Για να καταστούν χρήσιμα μέσω των αλλαγών που προκύπτουν λόγω των νέων δυνατοτήτων όπως πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, συσκευές με δυνατότητα ‘IoT’, βελτιωμένες τεχνολογίες πρόβλεψης, απαιτείται αλλαγή στη σκέψη και επαναρρύθμιση λειτουργιών, μέσω ψηφιακών μεθόδων.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν φτάσει σε υψηλό σημείο ωριμότητας. Οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν να μετατρέψουν τα δεδομένα σε κατανοητή γνώση θα έχουν ένα ξεχωριστό επιχειρησιακό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.

Ένα προηγμένο σύστημα LIS όπως το MediLab LIS, είναι το εργαλείο μετατροπής του εργαστηρίου σε ψηφιακό, επιτυγχάνοντας ολική κατάργηση του χαρτιού σε όλες τις εργαστηριακές και επιχειρησιακές λειτουργίες.

Καταργήστε τα χειρόγραφα. Αξιοποιήστε τη ψηφιακή λειτουργία του εργαστηρίου.