Ολικός Αυτοματισμός Εργαστηρίου

Ολικός Αυτοματισμός Εργαστηρίου

Ο Ολικός Αυτοματισμός Εργαστηρίου (Total Laboratory Automation – TLA) είναι σύστημα αυτοματισμού για την εκτέλεση των επαναλαμβανόμενων εργασιών του εργαστηρίου. Αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα στην προετοιμασία και στη μεταφορά των δειγμάτων, με ρομποτικές συσκευές. Ο εργαστηριακός αυτοματισμός ενοποιεί τον έλεγχο πολλών διαφορετικών αναλυτικών οργάνων, μειώνοντας έτσι το κόστος των εργαστηριακών δοκιμών.

Total Laboratory Automation in Clinical Laboratories
Τα οφέλη της χρήσης του εργαστηριακού αυτοματισμού περιλαμβάνουν τη μείωση των ανθρώπινων λαθών στο χειρισμό των δειγμάτων, τη βελτίωση του συνολικού ελέγχου της διαδικασίας και τους ταχύτερους χρόνους ολοκλήρωσης (TAT) από τη συλλογή δειγμάτων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων εξετάσεων. 

Τα περισσότερα κλινικά εργαστήρια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μειωμένες αμοιβές για εξετάσεις που πραγματοποιούν, προβληματίζονται ήδη για την ανάγκη εφαρμογής συστήματος Ολικού Αυτοματισμού (TLA) ή επιμέρους τμημάτων αυτού, για να επιτύχουν μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Πολλά κλινικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο εισέρχονται στον Ολικό Αυτοματισμό, βασισμένα στο ότι η αυτοματοποίηση όχι μόνο αυξάνει την κερδοφορία αλλά και βελτιώνει την ποιότητα, την έγκαιρη ολοκλήρωση και την ευελιξία. Ένα ποσοστό βιοχημικών και αιματολογικών εξετάσεων πραγματοποιείται σήμερα απολύτως αυτόματα.

Ο Ολικός Αυτοματισμός Κλινικού Εργαστηρίου επιτυγχάνει:

• Αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων αναγκών.
• Βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης
• Προηγμένες δυνατότητες ροής εργασίας
• Βελτίωση της παραγωγικότητας με λογικό κόστος.

Αυτοματοποίηση εξετάσεων

Οι εργαστηριακές εξετάσεις έχουν εξελιχθεί με τρόπο ώστε να βασίζονται σε διαγνωστικές συσκευές επεξεργασίας μεγάλου όγκου. Τα διαγνωστικά συστήματα έχουν αυξηθεί τόσο σε μέγεθος όσο και κλίμακα αυτοματισμού. Γραμμές διακίνησης εργαστηριακών δειγμάτων τροφοδοτούν ταχύτατα τα κατάλληλα σημεία επεξεργασίας δειγμάτων, ανάλογα με το είδος των ζητούμενων εξετάσεων.

Τα προ-αναλυτικά και τα μετα-αναλυτικά τμήματα της εργαστηριακής ροής εργασίας περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα για την διαχείριση του δείγματος στο εργαστήριο, για έλεγχο, επεξεργασία, προετοιμασία για την εξέταση και την τελική έγκριση και διάθεση του αποτελέσματος.

Η τυπική προ-αναλυτική ροή εργασίας περιλαμβάνει κάποια μορφή ταυτοποίησης δείγματος, όπως την αριθμοδότηση και την επικόλληση ετικέτας γραμμωτού κώδικα – εάν δεν έχει γίνει ήδη, ακολουθούμενη από τη δρομολόγηση στο ανάλογο εργαστηριακό τμήμα. Καθώς το δείγμα οδεύει προς εξέταση στον αναλυτή, άλλα στάδια επεξεργασίας όπως η φυγοκέντρηση, ο αποπωματισμός, ο διαχωρισμός, μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα., ώστε να προετοιμαστούν τα κατάλληλα φιαλίδια για την τελική αναλυτική φάση. Μετά τη δοκιμή, το δείγμα μπορεί να επαναπωματισθεί και να αποσταλεί για αποθήκευση. Τα βήματα στη ροή εργασίας φαίνονται παρακάτω:
Total Laboratory Automation in Clinical Laboratories

Η προ-αναλυτική φάση εκτιμάται ότι καταναλώνει το 60% του χρόνου και της προσπάθειας στη συνολική ροή εργασίας των δειγμάτων. Οι εκτιμήσεις του προ-αναλυτικού σφάλματος στο συνολικό εργαστηριακό σφάλμα κυμαίνονται από 30% έως 86%.

Μετά την αυτοματοποίηση των διαγνωστικών οργάνων και ένταξη του LIS στο εργαστήριο, ο αυτοματισμός με βάση τους ιμάντες μεταφοράς και προγραμματιζόμενα ρομποτικά δημιούργησαν το πρώτο αυτοματοποιημένο εργαστήριο. Ετσι ξεκίνησε η επέκταση του αυτοματισμού έξω από τα όρια του οργάνου για να φθάσει στην προ-αναλυτική και μετα-αναλυτική φάση.

Ο σύγχρονος εργαστηριακός αυτοματισμός

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων (Laboratory Information Systems – LIS) έχουν αναπτυχθεί σε εκτεταμένες πλατφόρμες που διέπουν όλη την επιχειρηματική διαδικασία και τη ροή εργασίας του εργαστηρίου.

Total Laboratory Automation in Clinical Laboratories
Τα εργαστηριακά πληροφοριακά συστήματα είναι πλέον κρίσιμα για τη εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του εργαστηρίου πρέπει δε να συνεργάζονται αρμονικά με τα διαγνωστικά όργανα και την αυτοματοποίηση.
Οι λύσεις Ολικού Αυτοματισμού είναι ανοικτές και κλειστές. Οι κλειστές είναι συνηθέστερες. Κλειστές λύσεις είναι εκείνες που παρέχονται από τους κατασκευαστές οργάνων και συνήθως συνδέονται μόνο με όργανα του συγκεκριμένου προμηθευτή. Οι κλειστές λύσεις έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται νησίδες αυτοματισμού γύρω από τα συγκεκριμένα μέρη του εργαστηρίου και όχι Ολικός Αυτοματισμός.

Αυτοματισμός ανοιχτής αρχιτεκτονικής

Οι λύσεις αυτοματισμού ανοικτου τύπου, είναι ανεξάρτητες από τα όργανα του εργαστηρίου. Κατασκευάζονται από ανεξάρτητες εταιρείες και επικοινωνούν με το LIS και τα τις συσκευές αυτοματοποιώντας τη ροή εργασίας στο προ-αναλυτικό και μετα-αναλυτικό στάδιο. Η ανεξαρτησία από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή επιτρέπει στα ανοικτά συστήματα αυτοματισμού τη μεταφορά δειγμάτων οπουδήποτε στο εργαστήριο και παρέχει μια ενιαία καθολική λύση αυτοματισμού.

Σήμερα ο αυτοματισμός είναι απαραίτητος σε οποιοδήποτε κλινικό εργαστήριο.

 

Το τρέχον κλίμα μείωσης των αμοιβών εξετάσεων έχει αυξήσει την ανάγκη αυτοματισμού, με περαιτέρω μειώσεις κόστους, που ωθούν τα εργαστήρια να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και την ποιότητα, για να συμβαδίσουν με τις αυξανόμενες απαιτήσεις.