Βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης των εξετάσεων (TAT)

Βελτίωση του Χρόνου Ολοκλήρωσης των Εξετάσεων (TAT)

Ο Χρόνος Ολοκλήρωσης (TAT) στα κλινικά εργαστήρια είναι ο χρόνος από την αίτηση διεξαγωγή μιας εξέτασης μέχρι την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και την διαθεσιμότητα του αποτελέσματος για παράδοση. Ο Χρόνος Ολοκλήρωσης θεωρείται ένα από τους σημαντικότερους δείκτες ενός εργαστηρίου και χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων δεικτών για να κρίνει την ποιότητά του.

Βελτίωση του Χρόνου Ολοκλήρωσης Εργαστηριακών Εξετάσεων (TAT)

Μαζί με την ακρίβεια και την αξιοπιστία, η έγκαιρη έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών θεωρείται ουσιώδης. Πέρα του ότι ο ταχύτερος χρόνος ολοκλήρωσης εξετάσεων έχει άμεση επίδραση στη διάγνωση και στη θεραπεία, είναι βέβαιο ότι οι ασθενείς και οι ιατροί επιθυμούν αποτελέσματα εξετάσεων το συντομότερο δυνατό. Η διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο αλλά και η ικανοποίηση των ασθενών, επηρεάζονται από την ταχύτητα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Με δεδομένο ότι περισσότερο από το 60% των απαιτούμενων πληροφοριών του ασθενούς προέρχονται από αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, η γρήγορη εξυπηρέτηση εξαρτάται άμεσα από το εργαστηριακό χρόνο ολοκλήρωσης (ΤΑΤ).

Η βελτίωση του Χρόνου Ολοκλήρωσης στο κλινικό εργαστήριο, είναι ένα σύνθετο έργο, που περιλαμβάνει την εκπαίδευση, την απόκτηση εξοπλισμού και την σχεδίαση των ενεργειών. Πρέπει να καταγραφούν και να αναλυθούν όλα τα βήματα, από την παραγγελία έως την αναφορά αποτελεσμάτων. Ο ευκολότερος τρόπος μείωσης του Χρόνου Ολοκλήρωσης είναι η προμήθεια νέου αναλυτού υψηλότερης απόδοσης. Όμως και το σύστημα μεταφοράς δειγμάτων επηρεάζει επίσης το TAT. Εάν το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει αρκετή νοημοσύνη, όπως το ‘MediLab LIS’ μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του συστήματος μεταφοράς που σαφώς είναι καλύτερη λύση από την αγορά ενός μεγαλύτερου αναλυτή.

Βελτίωση του Χρόνου Ολοκλήρωσης Εργαστηριακών Εξετάσεων (TAT)

Η ανάλυση των αποκλίσεων χρησιμοποιείται συνήθως στον έλεγχο ποιότητας ως μέθοδος καθορισμού των λόγων για την αποτυχία του συστήματος. Στο κλινικό εργαστήριο, τα ποσοστά των αποκλίσεων εκφράζονται ως ποσοστό των συνολικών εργαστηριακών εξετάσεων που δεν ικανοποιούν τους χρόνους αναφοράς. Η βελτίωση του TAT απαιτεί την εκπαίδευση μιας ευρείας ομάδας ατόμων, τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και την ολοκλήρωση πολλών καθηκόντων. Μικρές επενδύσεις σε εργαστηριακούς πόρους μπορούν να βελτιώσουν το ΤΑΤ και την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η συνολική μείωση του κόστους είναι δύσκολο να προσδιορισθεί και να επιτευχθεί.

Αποτελέσματα

Οι μελέτες δείχνουν η μείωση του Χρόνου Ολοκλήρωσης εξετάσεων μειώνει το χρόνο νοσηλείας και βελτιώνει τη ποιότητα των υπηρεσιών. Η αποτελεσματικότητα είναι εμφανέστερη στην πλευρά των κλινικών ιατρών και επιφέρει αύξηση της ικανοποίησης του ασθενούς. Συνεπώς η παρακολούθηση και η βελτίωση του ο Χρόνου Ολοκλήρωσης είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βελτίωση της εργαστηριακής ποιότητας.

Ο Χρόνος Ολοκλήρωσης, είναι κρίσιμος για την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών Υγείας.