Διαλειτουργικότητα Συστημάτων HL7 Gateway

Διαλειτουργικότητα

HL7 Gateway 

Διαλειτουργικότητα Συστημάτων Υγείας - 'HL7 Gateway'

 Το “HL7 Gateway” είναι παραμετρικό λογισμικό HL7, για την Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων. Προσφέρει επικοινωνία μεταξύ μεταξύ πολλαπλών Νοσοκομειακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιτυγχάνει την διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνδεδεμένων συστημάτων του ίδιου ή διαφορετικών κατασκευαστών.

Το λογισμικό αναλαμβάνει τη μεταφορά των απαραίτητων δεδομένων από μία βάση δεδομένων στην άλλη, σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία του είναι διαφανής στο χρήστη, ο οποίος παρατηρεί απλά την ύπαρξη των εγγραφών που τον αφορούν, στο δικό του λειτουργικό περιβάλλον.

Η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων υποστηρίζεται τόσο με αμφίδρομη όσο και μονόδρομη σύνδεση μεταξύ των βάσεων δεδομένων των διασυνδεδεμένων συστημάτων. Η χρήση του “HL7 Gateway” επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Νοσοκομείων και γενικότερα οργανισμών υγείας, ώστε να επιτυγχάνεται η ανταλλαγή των απαραίτητων δεδομένων μεταξύ τους. Η ανταλλαγή των πληροφοριών γίνεται μέσω τυποποιημένων μηνυμάτων που καθορίζονται από το πρωτόκολλο HL7.

Παράδειγμα που απεικονίζει τη λειτουργία αυτή είναι η διασύνδεση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων Εργαστηρίου (LIS), Ιατρικού φακέλου (EMR) και άλλων Διοικητικο-οικονομικών συστημάτων (HIS, CIS, ERP). Το middleware ‘HL7 Geateway’ αναλαμβάνει την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων ασθενών, παραγγελιών εξετάσεων, αποτελεσμάτων μεταξύ των συστημάτων, για κάθε έναν ασθενή που η καρτέλα του βρίσκεται σε επεξεργασία από έναν χρήστη, ανεξάρτητα συστήματος.

Η επίτευξη διαλειτουργικότητας είναι μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί ειδική οργάνωση, όρους και δεσμεύσεις. Η CCS έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 40 διασυνδέσεις διαλειτουργικότητας HL7, μεταξύ διαφορετικών Ιατρικών και Διοικητικο-οικονομικών νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων καθώς και μία πληθώρα άλλων διασυνδέσεων διαφορετικών μεθόδων και τεχνολογιών που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συστήματα της εγκατάστασης του πελάτη.

 

Η παροχή ασθενοκεντρικής ολοκληρωμένης φροντίδας, απαιτεί διασύνδεση πληροφοριών και ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων. Με δυο λόγια μία “διασυνδεδεμένη Υγεία” είναι καλύτερη υγεία.

Συμμετοχή της CCS στον οργανισμό “HL7 Hellas”

Το HL7-Hellas είνια παράρτημα του HL7 International.

Η CCS υπήρξε από τους πρωτοπόρους που αναγνώρισαν την αξία της προτυποποίησης των διασυνδέσεων πληροφοριακών συστημάτων και της διαλειτουργικότητας των Συστημάτων Υγείας. Πρωτοστάτησε στην δημιουργία του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς οργανισμού ‘Health Level Seven’. Ιδρυτικό μέλος του HL7 Hellas συμμετέχει στη Διοικούσα Επιτροπή του οργανισμού, με στόχο την συνέχιση της διάχυση της χρήσης του προτύπου HL7 και την εξάπλωση της σύνδεσης των Ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων στη χώρα.

Το HL7-Hellas ενθαρρύνει την δημιουργία ευέλικτων προτύπων, οδηγιών, μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και άλλων συναφών υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία θα είναι βασισμένα στα αντίστοιχα του Οργανισμού HL7 με μοναδικό σκοπό να καταστεί εφικτή η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία & Κοινωνική Ασφάλιση. Επίσης βοηθάει στην εκπόνηση μελετών και ερευνών για την ανταλλαγή στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών που νοσηλεύονται στα ιδρύματα τα οποία θα υιοθετήσουν τα ανωτέρω πρότυπα επικοινωνίας. Τέλος έχει ως σκοπό την συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με την βελτίωση του προτύπου.