Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα 'MediRIS'

Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα

MediRIS

Καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών αναγκών ακτινολογικού εργαστηρίου

‘MediRIS’ Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονιστικών Εργαστηρίων

Το MediRIS είναι εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα ραδιολογίας που διαχειρίζεται πλήρως όλες τις εργασίες των διαφορετικών τμημάτων των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων. Καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών αναγκών ακτινολογικού εργαστηρίου, προσφέροντας δυνατότητες πλήρους διαχείρισης των ακτινοδιαγνωστικών πράξεων, από την παραγγελία εξετάσεων, ραντεβού, προγραμματισμό, καταγραφή ασθενούς, παραγωγή λίστας εργασίας των modalities έως την τελική σύνταξη των ιατρικών εκθέσεων.

Συνοπτικά

Το ‘MediRIS’ βελτιώνει την καθημερινή ροή εργασίας και αυξάνει την αποδοτικότητα του προσωπικού σε κάθε τμήμα. Συνδέεται και διαλειτουργεί (μέσω πρωτοκόλλου ΗL7) με το σύστημα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων (PACS) καθώς και με Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (ERP, HIS, LIS) για ανταλλαγή πληροφοριών ασθενών και εξετάσεων, παρέχοντας βελτιστοποιημένη ροή εργασίας με πλήρη δεδομένα, ελαχιστοποιώντας την πληκτρολόγηση εισαγωγής και αυξάνοντας την αξιοπιστία.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικών – Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονιστικών Εργαστηρίων ‘MediRIS’ εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με συστήματα PACS τρίτων εταιριών, διαφορετικών κατασκευαστών, προσφέροντας καλύτερη και ευκολότερη διαχείριση των ασθενών και των πορισμάτων τους. Χειρίζεται όλες τις πληροφορίες ασθενών και εξετάσεων καθ’όλη τη διάρκεια της ροής εργασίας, από το κλείσιμο ραντεβού έως την παράδοση των τελικών εκθέσεων.
Ακολουθεί τα διεθνή standards ώστε:

 • Να διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (HIS).
 • Να διαλειτουργεί με ακτινοδιαγνωστικά συστήματα (DICOM modality worklist and DICOM mpps).
 • Να διαλειτουργεί με συστήματα PACS.

Το MediRIS χειρίζεται όλες τις διαδικασίες των απεικονιστικών εργαστηρίων:

Καταχώρηση στοιχείων ασθενή.

Για τους εσωτερικούς ασθενείς γίνεται στο γραφείο κίνησης, ενώ για τους εξωτερικούς γίνεται στις κεντρικές γραμματείες (εξωτερικών ιατρείων, επειγόντων περιστατικών) ή απευθείας στις γραμματείες των εργαστηρίων. Σε περίπτωση που υπάρχει HIS, τα στοιχεία του ασθενή λαμβάνονται από το διαχειριστικό υποσύστημα μέσω διασύνδεσης HL7.

Παραγγελία εξετάσεων

Οι εντολές εξετάσεων από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου δρομολογούνται από το σύστημα στα αντίστοιχα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια.

Προγραμματισμός εξέτασης

Σύμφωνα με τις αιτούμενες εξετάσεις πραγματοποιείται ο χρονο-προγραμματισμός των εξετάσεων, δημιουργούνται οι κατάλληλες οδηγίες για κάθε εξέταση (προετοιμασία ασθενή, σκιαγραφικά, ιδιαίτεροι παράγοντες) και δομείται η λίστα εργασίας.

Άφιξη ασθενή – Ανάκτηση παλαιών εξετάσεων

Σημειώνεται η άφιξη. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ανακτώνται από το αρχείο παλαιότερες εξετάσεις του ασθενή για αναφορά.

Εκτέλεση εξέτασης

Οι απαιτούμενες εξετάσεις πραγματοποιούνται και δημιουργούνται οι διάφορες ψηφιακές ακτινολογικές εικόνες που αποθηκεύονται στον χώρο του modality. Αν χρησιμοποιούνται films, εκτυπώνονται και επισημαίνονται με αυτοκόλλητο ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση με τον ασθενή και το αντίστοιχο παραπεμπτικό.

Γνωμάτευση – Πόρισμα

Ο αρμόδιος ιατρός πραγματοποιεί τη γνωμάτευση των εξετάσεων κατόπιν επισκόπησης των εκτυπωμένων films είτε κατόπιν επεξεργασίας των ηλεκτρονικά αποθηκευμένων εικόνων (οπότε και εκτυπώνονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας). Στη συνέχεια συντάσσει το πόρισμα το οποίο συνοδεύει τις εικόνες στο φάκελο του ασθενή.

Αποστολή αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στη κλινική που αιτήθηκε την εξέταση (εσωτερικοί ασθενείς) ή παραδίδονται στον ασθενή (εξωτερικοί ασθενείς) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Αρχειοθέτηση

Ενημερώνεται ο φάκελος του ασθενούς για την ύπαρξη εικόνων και γνωματεύσεων. Τα ψηφιακά αρχεία αρχειοθετούνται και φυλάσσονται σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα (jukebox) ή στο cloud σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένα data-centers.

Το πληροφοριακό σύστημα RIS/PACS είναι ιδιαίτερα αποδοτικό για τη διαχείριση των δεδομένων. H ανάπτυξή του και η θέση σε λειτουργία είναι ένα έργο που απαιτεί χρόνο και κόστος υλοποίησης. Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη όμως είναι συντριπτικά τόσο για τη βελτίωση της περίθαλψης όσο για τη λειτουργία του νοσοκομείου.

 

Στα πολύπλοκα περιβάλλοντα η ευχρηστία και η διαλειτουργικότητα αποτελούν καίρια χαρακτηριστικά!

Χαρακτηριστικά

 • Διαχείριση των παραγγελιών που έχουν εισαχθεί απευθείας στο MediRIS ή έχουν παραληφθεί αυτόματα από το σύστημα παραγγελιών MediLab-Order, από το ERP ή το HIS (μέσω HL7).
 • Διαχείριση των ραντεβού, με δυνατότητα πρόσβασης από κλινικές ή ιατρούς.
 • Server DICOM, λίστες εργασίας και αυτοματοποιημένη μεταφοράς των δεδομένων του ασθενούς και των εξετάσεων στα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα.
 • Καταχώρηση ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού ιατρικού ιστορικού που έχει εισαχθεί με χειροκίνητο ή αυτόματο (μέσω HL7) τρόπο.
 • Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων (pdf) που σχετίζονται με την εξέταση (π.χ. προηγούμενα αποτελέσματα από διαφορετικό εργαστήριο ακτινολογίας).
 • Αυτόματη ενημέρωση των λιστών εργασίας με τις εκκρεμείς – ολοκληρωμένες εντολές εξετάσεων.
 • Τα δεδομένα του ασθενή, το ιστορικό του και οι όποιες ειδοποιήσεις, είναι άμεσα διαθέσιμες στον τεχνολόγο ιατρικών οργάνων.
 • Δυνατότητα σχολιασμού στις εξετάσεις (χρήση αναλωσίμων, δόση της ακτινοβολίας, διάρκεια των εξετάσεων, κλπ).
 • Η έκθεση μπορεί να συμπληρωθεί με πολλαπλούς τρόπους πέρα από την δακτυλογράφηση.
 • Εισαγωγή κειμένου μέσω ψηφιακής υπαγόρευσης και αναγνώρισης ομιλίας (Ελληνικής).Υποστηρίζεται η διαδικασία εγγραφής διάγνωσης.
 • Χρήση προσαρμοσμένων προτύπων που ελαχιστοποιεί την πληκτρολόγηση του χρήστη.
 • Δημιουργία στατιστικών αναφορών για έναν ασθενή, η ομάδα των ασθενών ή συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Τελική έγκριση των εκθέσεων από εξουσιοδοτημένους ιατρούς ακτινολόγους.
  Διανομή έκθεσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Οι Ιατροί έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω web browsers (υπολογιστές ή φορητές συσκευές).
 • Χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικών Απεικονιστικών Εργαστηρίων ‘MediRIS’ αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτα προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια στον τομέα του ιατρικού λογισμικού.