Πολιτική Ποιότητας

Η CCS A.E. που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής έχει ως βασική αξία την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της. Η Διοίκηση της επιχείρησης εκδίδει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της σε:

 • Συνεχή προσπάθεια για παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων στον πελάτη,
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών,
 • Υψηλή αξιοπιστία των Προϊόντων και των Υπηρεσιών,
 • Σε νέες υπηρεσίες/καινοτομία,
 • Υιοθέτηση ορθών πρακτικών,
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις λοιπές απαιτήσεις,
 • Συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει και την Ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων, 9001:2015, ISO 13485:2016, καθώς και της ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 ‘‘Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων’’ για την κάλυψη των εφαρμοστέων απαιτήσεων που συνεπάγεται η δραστηριότητα ανάπτυξης προϊόντων Ιατρικής Πληροφορικής. Η εταιρεία εξασφαλίζει ότι παρέχονται:

 • Οι πόροι και τα μέσα που απαιτούνται για την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας.
 • Οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας.
 • Εσωτερικές προδιαγραφές για σταθερή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών.
 • Περιβάλλον εργασίας κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Σύγχρονες και ασφαλείς μεθοδολογίες για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση διασφαλίζει ότι:

 • Η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Εταιρείας.
 • Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης λειτουργεί αποδοτικά και καλύπτει διαρκώς τους σκοπούς της δημιουργίας του. 
 • Η αποτελεσματικότητα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ελέγχεται περιοδικά µε σκοπό τον έλεγχο της καταλληλότητάς του και τη λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι τηρούν τις Διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και συμβάλουν στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.

02/12/2020

Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος

Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο στόχος του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών είναι να διασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια της εταιρείας CCS με πεδίο εφαρμογής τον Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και λογισμικού διαχείρισης της πληροφορίας στον τομέα της υγείας και να ελαχιστοποιήσει  την περίπτωση απώλειας πληροφοριών διαμέσου της πρόληψης συμβάντων απόκλισης.

Ο σκοπός της εν λόγω πολιτικής είναι να προστατέψει τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους καθώς επίσης και από κακόβουλες και  ή τυχαίες απειλές.

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας καθώς και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών έχουν εγκρίνει και δεσμεύονται όσος αφορά την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής.

Η πολιτική Ασφαλούς Διαχείριση Πληροφοριών εξασφαλίζει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Οι διαχειριζόμενες πληροφορίες θα διασφαλίζονται έναντι οποιουσδήποτε  αναρμόδιας πρόσβασης.
 • Θα βεβαιώνεται διαρκώς η εμπιστευτικότητα των διαχειριζόμενων πληροφοριών.
 • Θα διατηρείται η ακεραιότητα των διαχειριζόμενων πληροφοριών.
 • Θα διατηρείται η διαθεσιμότητα  των επιχειρηματικών διεργασιών όσον αφορά τις διαχειριζόμενες πληροφορίες.
 • Θα τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες Νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Θα εκπονούνται θα αναπτύσσονται και θα ελέγχονται συνεχώς τα σχέδια επιχειρηματικής συνέχεια στο πλαίσιο τον διαχειριζόμενων πληροφοριών.
 • Θα δεσμεύονται οι απαιτούμενοι πόροι όσον αφορά την εκπαίδευση όλου του προσωπικού της εταιρείας αναφορικά με την εφαρμογή του ΣΑΔΠ στο πλαίσιο τον διαχειριζόμενων πληροφοριών.
 • Όλες πιθανές και πραγματικές περιπτώσεις αποκλίσεων στο πλαίσιο τον διαχειριζόμενων πληροφοριών θα αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών με στόχο την ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 

Οι διαδικασίες του ΣΑΔΠ συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων σε περιπτώσεις απειλών εφαρμόζονται προκειμένου να αποδεικνύουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.

Η Διοίκηση της εταιρείας CCS δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΑΔΠ.

Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας καθώς και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών έχουν εγκρίνει και δεσμεύονται όσος αφορά την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής.

Είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην εταιρεία CCS Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλόλητα της.

30/01/2020

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Computer Control Systems Engineering Research and Design  S.A. (CCS) που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής οραματίζεται τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που είναι ασφαλές και υγιεινό για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η Διοίκηση της επιχείρησης εκδίδει την παρούσα Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της:

 • Στην παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • Στη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και λοιπές απαιτήσεις ΥΑΕ
 • Στην εξάλειψη των κινδύνων ΥΑΕ
 • Στην ελαχιστοποίηση της διακινδύνευσης ΥΑΕ
 • Στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Στην χωρίς περιορισμούς, φραγμούς και διακρίσεις διαβούλευση με τους εργαζομένους και την εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής τους στην επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος
 • Στη διάθεση των πόρων και των μέσων που απαιτούνται για τη διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 45001:2018 και στοχεύει:

 • Στο μηδενισμό των ατυχημάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών
 • Στην ελαχιστοποίηση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
 • Στον αποτελεσματικό έλεγχο των διεργασιών της με τη συμμετοχή του προσωπικού όλων των βαθμίδων
 • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών της εταιρείας σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Για την επίτευξη των παραπάνω η Διοίκηση διασφαλίζει ότι:

 • Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Εταιρείας.
 • Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι διαθέσιμη και κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Η αποτελεσματικότητα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ελέγχεται περιοδικά µε σκοπό τον έλεγχο της καταλληλότητάς του και τη λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι τηρούν τις Διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και συμβάλουν στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.

02/12/2020

Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος

Διευθύνων Σύμβουλος


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

download pdf – Απρίλιος 2023