Εργαστηριακή Πληροφορική

Εργαστηριακή Πληροφορική
MediLab LIS : Δομημένη και Πολυεπίπεδη Διαχείριση

Η εργαστηριακή πληροφορική είναι κλάδος της Επιστήμης Πληροφορικής εξειδικευμένος στην Ιατρική Επιστήμη. Επιτυγχάνει μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών τη διαχείρισης πληροφοριών με εργαλεία που επιτρέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία των εργαστηριακών δεδομένων για άμεση χρήση, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των εργαστηριακών λειτουργιών.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν τον εργαστηριακό εξοπλισμό πιο διαδραστικό, επιτρέποντας στα μεγάλα δίκτυα ολοκληρωμένων εργαστηριακών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού να καταγράφουν, να αναλύουν και να διανέμουν δεδομένα. Αυτό επέτρεψε τη μετακίνηση των διαγνωστικών εξετάσεων από ένα τοπικό μοντέλο σε ένα μοντέλο διαδικτύου.
Η εργαστηριακή πληροφορική βοηθά το ιατρικό προσωπικό να διαθέτει λιγότερο χρόνο για τη συλλογή δεδομένων ώστε να επικεντρωθούν στο έργο τους και να επιτυγχάνουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάγνωση. Τα εργαστήρια σήμερα απαιτούν πιο ισχυρά και κλιμακούμενα συστήματα διαχείρισης δεδομένων, για να παραμείνουν ανταγωνιστικά.

Υπάρχουν 19 σημεία αξιολόγησης της εργαστηριακής πληροφορικής που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

Εργαστηριακή Πληροφορική

 • Αίτηση για εργαστηριακές εξετάσεις και παραλαβή δειγμάτων
 • Προετοιμασία εξετάσεων, Επεξεργασία από LIS, Αποτελέσματα, Καταγραφή και επαλήθευση
 • Προετοιμασία και διανομή αναφοράς
 • Προγραμματισμός εργαστηριακών δοκιμών
 • Προ-προγραμματισμένη διαδικασία εξέτασης
 • Παρακολούθηση δειγμάτων και επιτήρησης
 • Μέσα, Αντιδραστήρια, Έλεγχοι: Κατασκευή και Απογραφή
 • Διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων
 • Στατιστική ανάλυση και επιτήρηση
 • Εκπαίδευση και Διαχείριση Πόρων
 • Εργαστηριακές Πιστοποιήσεις / Αδειοδότηση
 • Διαχείριση Ποιότητας (QC) και Διασφάλισης Ποιότητας (QA)
 • Εργαστηριακή Ασφάλεια και Διερεύνηση Ατυχημάτων
 • Εργαστηριακή Αμοιβαία Βοήθεια / Ανάκτηση σε καταστροφή
 • Βασική διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής: υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες
 • Πολιτικές και διαδικασίες, προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση
 • Τιμολόγηση των εργαστηριακών υπηρεσιών
 • Διαχείριση Σχέσεων Πελατών

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις

Το εργαστήριο αντιμετωπίζει δύο βασικές προκλήσεις:

 • να υπερέχει στην κύρια δραστηριότητά του και
 • να λειτουργεί ως επιτυχημένη επιχείρηση.

Το πρώτο απαιτεί την παροχή ανταγωνιστικών χρόνων TAT, αξιοπιστία αποτελεσμάτων και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τελικές εκθέσεις και πορίσσματα. Τα παραπάνω αποτελούν βασικό παράγοντας για την διατήρηση των πελατώων και την απόκτηση νέων.
Το δεύτερο απαιτεί την ικανότητα να ελέγχου κόστους παραγωγής ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό ROI.

Το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι η σωστή τεχνολογική υποδομή. Το «MediLab LIS» αποτελεί για τα εργαστήρια μία στιβαρή πλατφόρμα διαχείρισης, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες, που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Η CCS, έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια στην Ιατρική Πληροφορική.